అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 9

By | October 22, 2022
telugu stories kathalu sahithi అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 9 అమ్మాయ్ బాల్కనీ లో - పండు వెన్నెల్లో నిలబడి అవుట్ హౌస్ వేపు చూస్తుంది. మీరు అవుట్ హౌస్ కిటికీ దగ్గర నిలబడి ఆమెను చూస్తూ పాట మొదలెడతారు. ఆర్. భీమారావ్ పాట విని తన గదిలో మంచం మీద నుంచి లేచి కూర్చుంటాడు. అమ్మాయి రెండో చరణం పాడుతుంది. ఆర్. భీమారావ్ అవుట్ హౌస్ చేరుకుంటాడు. "ఎవరా పాట పాడింది?" అనడుగుతాడు. "అబ్బే! నేను కాదండీ! రేడియో -" అంటారు మీరు. "బ్రతికిపోయావ్ - అంత ఘోరంగా పాడినందుకు నువ్వయితే షూట్ చేసేవాడిని" అని వెళ్ళిపోతాడు. దృశ్యం నెంబర్ - టూ - విషాదరసం! అమ్మాయి తన గదిలో నిద్ర పోతుంటుంది. మీరు ట్రేలో బెడ్ కాఫీ తీసుకెళ్ళి ఆమె అందమయిన పాదాలు చూసి ముచ్చట పడి , కాళ్ళ దగ్గరే కూర్చుని చేత్తో నెమ్మదిగా పాదాలు స్పృశిస్తారు. అమ్మాయి 'టామీ' అనుకుని గట్టిగా తన్నేసరికి ...." హటాత్తుగా దీప్ చంద్ లేచి నిలబడ్డాడు. "మైగాడ్! టైమయిపోయింది! ఈవినింగ్ న్యూస్ పేపర్ - అర్జంటుగా తెమ్మన్నారు - భీమారావ్ గారూ!" అంటూ వడివడిగా వెళ్ళిపోయాడతను. అమ్మాయీ, భవానీశంకర్ కూడా ఉత్సాహంగా బయటకు నడవసాగారు. ఖాళీ అటో రిక్షా దగ్గర ఆగిందామె. "థాంక్యూ- మీరెంతో మార్వలెస్ గా హెల్ప్ చేస్తున్నారు నాకు" అంది తీయగా. "జస్ట్ హాబీ!" "అన్నట్లు మీరు 'తెలుగు కిరణం' లో ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నారు?" అంది తీయగా. "చీఫ్ ఎడిటర్ - మైడియర్ గాళ్!" "మైగాడ్!" అందామె రెండోసారి. "మూడోసారి కూడా మైగాడ్ అనుకోవచ్చు! పర్వాలేదు! బైదిబై! మీలాంటి

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.