అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 11

By | November 2, 2022
telugu stories sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 11 మోకాలికింద అంతా ప్యాంటు పీలికలైపోయి వుంది. కాలిచర్మం చాలా అంగుళాల మేరలేచిపోయి ఎర్రగా కనబడుతోంది. ఆ ఎరుపులోంచి తెల్లటిఎముక ఒకటి బయటకు పొడుచుకువచ్చింది. "సింపుల్ ఫ్రాక్చర్! దట్సాల్!" అన్నాడు మనోహర్ బాధని పళ్ళబిగువున సహిస్తూ. "ఇంకెక్కడా దెబ్బలు తగల్లేదు కదా!" అంది సీత. మనోహర్ తలని తన వళ్ళోకి తీసుకుని ఆప్యాయంగా నిమురుతూ, లేదన్నట్లు తలవూపాడు మనోహర్. 9 ఆ నలభై అంతస్తుల హోటల్ బిల్డింగ్ పక్కనే అంతే ఎత్తుగల మరో భవంతి నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఆ భవంతి చివరి అంతస్తుకు చేరుకున్నాడు బ్రహ్మాజీరావు. అక్కడ కన్ స్ట్రక్షన్ కంపెనీ వారి క్రేన్ ఉంది. ఆ క్రేన్ కి ఒక పెద్ద బక్కెట్ లాంటిది వేలాడుతోంది. ఫైర్ ఫైటింగ్ సిబ్బందికూడా అప్పటికే అక్కడికి చేరుకున్నారు. వాళ్ళు క్రేన్ ని తగలబడిపోతున్న హోటల్ బిల్డింగ్ మీదకు వాలేటట్లు చేస్తుంటే అక్కడ చిక్కుకుపోయిన వాళ్ళు ముగ్గురేసి చొప్పున ఆ బక్కెట్లో ఎక్కుతున్నారు. వాళ్ళని ఇవతల బిల్డింగుమీదికి సురక్షితంగా దింపుతోంది క్రేన్. అప్పుడు కనబడింది బ్రహ్మాజీరావుకి ప్రమీల! షాక్ తో నిశ్చేష్టురాలై వుందితను, క్రేన్ వంగినప్పుడల్లా జనం తోసుకుని బక్కెట్లో ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ అలాంటి ప్రయత్నం ఏమీ చెయ్యకుండా నిశ్చలంగా నిలబడి వుంది తను. "ప్రమీలా!" అని కేక పెట్టాడు బ్రహ్మాజీరావుగుండెలవిసి పోయేటట్లు"ప్రమీలా! ఆ బక్కెట్లో ఎక్కెయ్ ప్రమీలా!" ఆ రొదలో అతని మాటలు ప్రమీలకి వినబడలేదు. ఆదుర్దాగా అటూ ఇటూ చూశాడు బ్రహ్మాజీరావు. వెదురుబొంగులతో దడిలాగా కట్టివున్నది ఒకటి నిలబెట్టివున్నది అక్కడ! త్వరత్వరగా దాన్ని రెండుచేతులతో ఎత్తుకొచ్చి పిట్టగోడమీద నుంచి వాల్చాడు బ్రహ్మాజీరావు. అది నెమ్మదిగా ఒరిగి తగలబడిపోతున్న హోటలు పిట్టగోడని

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.