అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 13

By | November 20, 2022
telugu stories sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 13 మృత్యుదేవతవాల్చిన మంచంమీదపడుకుని ఉన్నట్లు పడుకుని ఉంది అహల్య. ఆమెకు ఎగశ్వాస వస్తోంది. కాళ్ళలో నీరు చేరినున్నగా కనబడుతున్నాయి పాదాలు. "డాక్టర్ సాబ్!" అంది హీనస్వరంతో. "ఏమిటి అహల్య బాయ్?" అన్నాడు డాక్టరు, ఇంజక్షను ఇవ్వడానికి సిరెంజి బయటకు తీస్తూ. "డాక్టర్ సాబ్! నన్ను ఇంకొక్కరోజు బతికించండి డాక్టర్ సాబ్! మా అమ్మాయి సీత ఇవాళన్నా రావాలి. ఆమెను చూడకుండా నేనుపోలేను డాక్టర్ సాబ్!" దుఃఖంతో ఆమె గొంతుపూడుకుపోయింది. ఇంజెక్షను ఇవ్వడం పూర్తి చేశాడు డాక్టరు. "ఒక్కరోజు ఏమిటి అహల్యబాయ్! నువ్వు ఇంకా పాతికేళ్ళు బతుకుతావు. భయపడకు!" అన్నాడు అనునయంగా. "వద్దు డాక్టర్ సాబ్! నాకు ఎక్కువరోజులు బతకాలని లేదు. కానీ పోయేముందు ఒక్కసారి, ఒక్కసారన్నా నా సృజనని, నా సీతని చూడకుండా పోలేదు. మీ కాళ్ళకు దణ్ణంపెడతా సాబ్! నా సీత వచ్చేదాకా నన్ను బతికించండి." అని హఠాత్తుగా ఆగి, గుమ్మంవైపు వెర్రిగా చూసింది అహల్య. వెంటనే ఆమెకు నిలువు గుడ్లుపడ్డాయి. "అదిగో! వచ్చేశారు!" అంది విహ్వలంగా. డాక్టర్ కూడా తిరిగి చూశాడు. అతనికక్కడ ఎవరూ కనబడలేదు. "ఎవరు అహల్యబాయ్" అన్నాడు అనుమానంగా. "అదిగో! అదిగో! వచ్చేస్తున్నారు! తలమీద కొమ్ములూ, నోట్లో కోరలూ....యమభటులేనా? నేరుగా నరకానికేనా నన్నుతీసుకెళ్ళేది? వచ్చేస్తాబాబుల్లారా! వచ్చేస్తా! ఒక్కసారి మా సీతను చూసి...." అని కలవరించడం మొదలెట్టింది అహల్య. అహల్యకు డెలిరియమ్ మొదలయిందని గ్రహించాడు డాక్టర్. సంధి ప్రేలాపన అది. తదేకంగా ఆమె వైపు కొద్ది క్షణాలు చూశాడు. పాషాణ హృదయురాలు ఈ అహల్య! ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలా వెక్కెక్కి ఏడుస్తోంది!

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.