అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 4

By | August 15, 2022
telugu stories kathalu sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 4 "మా నాన్నగారు గుర్తొస్తున్నారు" అంది సృజన ఏడుపు గొంతుతో. "మా నాన్నగారు కూడా నీ అంత పొడుగ్గా ఉంటారు" "స్సీనీయవ్వ! నన్ను సూత్తే నీ నాన్న గుర్తురావడమేందే! నన్ను సూత్తే సినీయాట్టరు నాగేస్సర్రావు గుర్తురావడలేదూ? ఈరోలా ఉంటానే నేను! నువ్వు నా ఈరోయిన్ వి అవునాక్కాదా?" "ప్లీజ్! నాకు భయంగా ఉంది! నన్ను పంపించేయ్! ప్లీజ్! ప్లీజ్!" "అహె! నోర్ముయ్యమంటూంటే!" అంటూనే ఆమె మీదికి ఒరిగాడు రాఘవులు. ఆబరువుకి వంట్లోని ఊపిరి అంతా బయటికి వచ్చేసినట్లు అనిపించింది సృజనకి. ఆ తర్వాత తనని నిలువునా కత్తితో చీల్చేస్తున్నట్లు వర్ణింపశక్యం కాని బాధ. "హ్ మ్మా!" అని దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా గావుకేకపెట్టింది సృజన. వెంటనే ఆమెకి స్పృహ తప్పిపోయింది. నిమిషాలు గడిచాయి. మళ్ళీ కళ్ళు తెరిచేసరికి..... రాఘవులు మొహం తన మొహానికి అతి దగ్గరగా కనబడింది. బెదిరిపోయి కేకవెయ్యబోయిన సృజన పెదిమలని అతని పెదిమలు నొక్కేశాయి. తర్వాత మెల్లిగా దూరంగా వెళ్ళిపోయింది, రాఘవులు మొహం. మళ్ళీ వెంటనే దగ్గరయింది. మళ్ళీ దూరం. మళ్ళీ దగ్గర, మళ్ళీ దూరం. వంట్లోని ప్రతి ఎముకా, ప్రతికీలూ విరిగిపోతున్నట్లు అనిపిస్తోంది సృజనకి. ప్రతినరం తెగిపోతున్నట్లూ ప్రతి కండా కోసివేయబడుతున్న వరింప శక్యం కాని బాధకలుగుతోంది. కళ్ళలో నీళ్ళు పడి చూపులు మసగ్గా అయిపోయాయి. ఆకన్నీటి పొరలోనుంచి దగ్గరగా కనబడుతోంది రాఘవులు మొహం దగ్గరవుతోంది దూరమవుతోంది. క్రమంగా శారీరక బాధకు అతీతమైన స్థితికి చేరుకుంది సృజన. మనసుపడే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.