అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 10

By | October 30, 2022
telugu stories sahithi అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 10 కిరణ్ గతుక్కుమన్నాడు. ఏదో వకటి మాట్లాడక పోతే కామిని మరింత అనుమానిస్తుంది అనుకున్నాడు. "కామినీ! నీవు చాలా తెలివికలదానివి అయ్యుండీ నన్ను చాలా అపార్ధం చేసుకున్నావు. జరిగిన సంఘటన ఇంకా నా మనసుని తొలచివేస్తుంటే, పదే పదే అది ఇంకా గుర్తుకు వస్తూంటే, మరచిపోవాలని ప్రయత్నిస్తూ మరచిపోలేక, ఇంకా ఆ షాక్ నుంచీ తేరుకోలేక ఇలావున్నాను. ఇపుడిపుడే మనిషిని అవుతున్నాను. త్వరలోనే పూర్వపు నీ చిలిపి కిరణ్ ని చూద్దువుగాని" అమాయకంగా మొహంపెట్టి చాలా జాలిగా ప్రేమగా చెప్పాడు కిరణ్. కిరణ్ చెప్పింది నిజమే అనిపించగా కామినీ కొద్దిసేపు మాట్లాడలేక పోయింది. కొద్ది క్షణాలు ఆగి ఇరువురు చక్కగా కబుర్లు చెప్పుకోవడం మొదలుపెట్టారు. "ఇలా నువ్వు రోజూ వుంటే నిన్ను ఎందుకు అనుమానిస్తాను కిరణ్!" మనస్ఫూర్తిగానే అంది కామిని. "రోజూ వుండటంకాదు, ఈ క్షణంనుండే వుంటాను. నేను మామూలు మనిషిని కావాలంటే నీవొక పని చేయాలి." "ఏం చెయ్యాలి?" కామిని అడిగింది. "నేనడిగిన తరువాత నువ్వేమీ అనుకోవుగా!" "ఊహు....." "కామినీ! నీవారోజున నా మాటలు రికార్డు చేశానన్నావు. ఆ కేసెట్ రహస్యంగా తీసిన ఫోటోస్ నాకొక సారి చూపిస్తే..." "ఓహో ఈ ఎత్తంతా దానికోసమన్నమాట." "ఛ. ఛ. అపార్ధం చేసుకుంటున్నావు కామినీ! ఊరికినే చూద్దామని అంతే!" కామిని మరోసారి చాలా తెలివిగా దూరదృష్టితో ఆలోచించింది. "ఉన్నట్టుండి కిరణ్ లో ఇంతమార్పా?" అనుకుంది. "ఫోటోస్ చూపించమంటే చూపిస్తాను. వాటిని తగలబెట్టమన్నా తగలబెడతాను. కాని నెగిటివ్స్ ని మటుకు నాశనం చెయ్యను. అవి రహస్యమైన ఆ చోటులో పదిలంగా వుండవలసిందే." నోరుజారి కిరణ్ అనేశాడు. "అయితే నిజంగా ఫోటోస్ వున్నాయన్నమాట!" ముకుళించుకుని, నల్లపడ్డ మొహంతో అడిగాడు. కిరణ్ మొహం నల్లపడటం గమనించింది కామిని. "అర్ధమయింది. నా దగ్గర సాక్ష్యాధారాలు వున్నాయో,

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.