అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 13

telugu stories sahithi అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 13 "సరే! అంది అంగీకరిస్తూ . ఈ ఉద్యోగంలో కూడా కొంత థ్రిల్ కనిపించిందామెకి. అదే గాక భవానీశంకర్ తో కలిసి పనిచేస్తుంటే
You must be logged in to view the content.

శుభోదయం 13

telugu stories sahithi శుభోదయం 13 రాధాదేవి అతనివంక తిరస్కారంగా చూసింది. "మాధవ్! నీవు నిజంగా తండ్రివయితే, ఆమె మేలు కోరేవాడివయితే.... ఈ వచ్చిన అవకాశాన్ని
You must be logged in to view the content.

ఫస్ట్ క్రష్ 5

telugu stories sahithi ఫస్ట్ క్రష్ 5 స్వీట్ బాక్స్ తెచ్చి మీకు కావలసిన స్వీట్ తీసుకోండి అని మూత తీసింది. అందులో రెండు లాలీపాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక స్వీట్ చేతిలోకి
You must be logged in to view the content.

పన్నీటి కెరటాలు 13

telugu stories sahithi పన్నీటి కెరటాలు 13 వర్ధనరావు దగ్గరకొచ్చి ఆగాడు రంగనాయకులు."కొత్త సన్నాసి చేరినట్లున్నాడు!" వాడు అడిగాడు."ఔ' అంటూ అహోబిలం జోలె లోంచి రెండు
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 12

telugu stories kathalu sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 12 "ఎస్సయ్ వస్తాడా? ఎందుకూ?" అన్నాడు జాన్."చూద్దువుగాని ఉండు" అతనన్నట్లే పావుగంట తర్వాత ఎస్సయ్ వచ్చాడు.
You must be logged in to view the content.

అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 12

telugu stories kathalu sahithi అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 12 "చాలా పొరబడుతున్నావ్ కిరణ్! పొరపాటున కూడా కామినీకి ఈ ;లెటర్ సంగతి చెప్పకు. వాళ్ళ రోగం ఎలా కుదర్చాలో
You must be logged in to view the content.

శుభోదయం 12

telugu stories kathalu sahithi శుభోదయం 12 "ఏం జరిగింది? ఎందుకింతపని చేసింది?" తెల్లపోతూ అంది.శ్యాం తల దించుకున్నాడు. "అమ్మా.....రేఖ
You must be logged in to view the content.
Page 2 of 10
1 2 3 4 10