పన్నీటి కెరటాలు 11

By | November 2, 2022
telugu stories sahithi పన్నీటి కెరటాలు 11 "ఏంటి సార్?" "నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు?" "అదేంటి సార్! మీరంటే నాకెప్పుడూ ఇష్టమే. నాకెప్పుడూ గౌరవమే" "ఎందుకోయ్ నేనంటే నీకంత ఇది?" "ఇది అంటే....ఇది అంటే....అదెలా చెప్పాలో తెలియటంలేదు సార్." 'ఆలోచించి చూడు!' "ఆలోచించినా రావటం లేదు సార్. బహుశా అది ప్రేమ, అభిమానం, గౌరవం అలాంటి వాటికి సంబంధించింది అయి వుంటుంది. ఏదేమైనా నాకు చెప్పటం కుదరటంలేదు సార్. మీరేమీ అనుకోకండి." "ఎబ్బెబ్బే! అలా అనుకునేవాడినైతే నీతో ఇలా మాట్లాడతానుటోయ్. నేనొకటి చెబుతాను నువ్వు బాగా గుర్తుంచుకో. ఎందుకో తెలియదు. నీవంటే నాకు ఎప్పుడూ అభిమానమే. అందుకే ప్రతి కేసుకీ నిన్ను తీసుకుని వెళతాను నావెంట. మనిద్దరం కలిసి పరిశోధన చేసిన కేసులన్నీ సక్సెస్ అవుతున్నాయి__ "ఏదో అంతా అమ్మవారి దయ, మీ దయ" అన్నాడు అహోబిలం. "నా దయ ఇందులో ఏమీలేదు అంతా అమ్మవారి దయే. అమ్మవారి చల్లని చూపు మనిద్దరిమీదా వుంది కాబట్టే కెమేరా వెధవ తప్పించుకు పోయినా...." 'కెమేరా దొంగ ఎవరు సార్?' గబుక్కున అడిగాడు అహోబిలం. 'నోరుజారినందుకు నాలుక చిల్లుపడేలా కొరుక్కున్నాడు వర్ధనరావు. అంతలోనే సర్దుకుని 'మనం రైతు వేషాల్లో వున్నప్పుడు గుడిని పరిశోధిస్తున్న ఒకతనివెంట పడ్డాడు కదా! అతనికి నేనే పేరుపెట్టాను. కెమేరా దొంగ అని. ఎందుకో నాకలా పెట్టాలనిపించింది పెట్టాను. అంతే" అంటూ చక్కగా బొంకాడు వర్ధనరావు. అహోబిలం మాత్రం వర్ధనరావు చెప్పింది నమ్మలేదు. ఇందులో తిరకాసు వుంది ఏదో అనుకున్నాడు. ఇందులో తిరకాసు వున్నా మరోకాసు వున్నా ప్రస్తుతం కాసువల్ల ప్రయోజనం లేదు కాబట్టి వదిలేద్దామనుకుని

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.