పన్నీటి కెరటాలు 12

By | November 11, 2022
telugu stories kathalu sahithi పన్నీటి కెరటాలు 12 భజన చేతుమా సద్గురు భజన చేతుమా! వర్ధనరావు పాడాడు. ఏమని చేతుము. సద్గురు భజన ఎందుకు చేతుము? అహోబిలం పాడుతూ అడిగాడు. ఇప్పుడు, ఇన్ స్పెక్టరు, అహోబిలం మారువేషాలలో ఉన్నారు. ముందుగా అనుకున్నట్లే వాళ్ళిద్దరూ వేసుకుంది గురు శిష్యులుగా సన్యాసి వేషాలు. కాషాయ వేషధారణ కమండలం రుద్రాక్ష మాలలు చంకకి జోలె, పాట అప్పుడు వాయించటానికి చేతిలో చిరతలు, ఇవన్నీ గాక ముఖానికి డాక్టర్లు కట్టుకున్నట్లు ముగ్గు సగం కప్పుతూ కిందకి వేలాడేలా నోరు ముక్కు రంధ్రాలలోకి సూక్ష్మజీవులు పోని విధంగా ఓ గుడ్డకి అటు చివర ఇటు చివర రెండు తాళ్ళు కట్టి తల వెనుకగా ఆ తాళ్ళని ముడి వేసుకున్నారు. సాధువులని సన్యాసులని చూడంగానే వీళ్ళు ఫలానా జాతిరా అనిపిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ వేష భాషలు వేరుగా వుంటాయి. దొంగ సన్యాసులు ఒకరకం. నిజం సన్యాసులు మరోరకం. మన (ఈ) సన్యాసులు వేరోరకం. వర్ధనరావు, అహోబిలం ఈ కొత్త గెటప్ లో సన్యాసుల లాగానే వున్నారు. కాని వీళ్ళు ఏ ప్రాంతం సన్యాసులో తెలియటంలేదు. అదీ వాళ్ళ వేషాలలో ప్రత్యేకత. ఈ వేషాలలో ఉషారుగా పాటలు పద్యాలు మాటలు అన్నీ తమాషాలతో జనాన్ని ఆకర్షిస్తున్నారు. ఈ వేషాలలో వున్న వారి పేర్లు. అంతే ఆనందమానంద పరమానంద సద్గురు సదానంద భారత భరతానంద్. ఈ పేరు వర్ధనరావుది, పేరుని కాగితం మీద రాసుకుని ఏ వందసార్లో బట్టీ పట్టాడు. చిన్న మన్న వెన్న పత్నే వెంగళప్ప వేదాంతనాథ్.

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.