పన్నీటి కెరటాలు 2

By | August 8, 2022
telugu kathalu navalalu sahithi పన్నీటి కెరటాలు 2 'అయ్యగారికి ఎలర్జీ సెంటువాసన చూస్తేచాలు తుమ్ములు వస్తాయి. సార్ సంగతి మీకు తెలియదు. ముక్కుతో వాసనచూసి ఎన్నిసార్లో దొంగలని పట్టారు. ఈ సమయంలో వారికి చిరాకు కలిగించవద్దు. సెంటు రాసుకున్న వారెవరో దూరంగా వెళ్ళండి" కానిస్టేబుల్ కనకారావు చాలా తెలివిగా అసలువిషయం చెప్పి సెంటు రాసుకొచ్చినవాడిని రక్షించాడు. "గుడికొస్తు సెంటు రాసుకురావటం తప్పయిందా! ఇదెక్కడి గోలరా బాబూ!" అనుకుంటూ నెమ్మదిగా అటునుంచి అటే అతను వెళ్ళి పోయాడు. మరికొద్ది సేపు అటు ఇటు తిరిగి అందరిని అడ్డమైన ప్రశ్నలువేసి ఇది మామూలుకేసుకాదు. వచ్చింది మామూలు దొంగలుకారు. నాకో అనుమానం వస్తున్నది. అదే నిజమైతే చాలా ఘోరం పెద్దనేరం చూస్తాను. దీనిఅంతు చూస్తాను." అని చెప్పి ఇన్ స్పెక్టర్ వర్ధనరావు తన మందిమార్భలంతో గాక అక్కడ దొంగలు విడిచిపెట్టివెళ్ళిన గడ్డపలుగులు పార భక్తులు అమ్మవారికికొట్టిన కొబ్బరికాయల తాలూకు చిప్పలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. "వెంటనే దొంగలు తవ్వినచోట మళ్ళీ బండలు పరిచి సిమెంటు చేయించండి" అని ఆర్డరు కూడా వేశాడు. ఇన్ స్పెక్టర్ వెళ్ళగానే. "ఇదెక్కడి గోలండీ కరణంగారూ! బండలు పరిపించటం, సిమెంటు చేయించటం అంటే చేయిస్తాము పూలుపూసే పచ్చటి చెట్టుని కొట్టించడం అంటే అదెంతకీడో మీకు తెలియదా?" ఆలయ అధికారి పూజారి కరణంముందు వాపోయారు. "ఇన్ స్పెక్టర్ గారికి నేను నచ్చచెపుతాను సరేనా!" అన్నాడు కరణం చెట్టుని కొట్టించడం ఆయనక=కి ఇష్టంలేదు. అమ్మయ్య అనుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ. అప్పుడే ఏంకాలేదు ముందున్నది ముసళ్ళపండుగని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.