పన్నీటి కెరటాలు 4

By | August 15, 2022
telugu stories kathalu sahithi పన్నీటి కెరటాలు 4 "పెద్ద ప్లాను! గొప్ప ప్లాను, సక్సెస్ ప్లాను. ఇంకేమీ లేవా!" వ్యంగ్యంగా అన్నాడు ఆర్ష్. కురైపతి తలవంచుకున్నాడు, "నీ అభిప్రాయం ఏమిటి లంబా?" "మనం కొన్ని నెలలు ఆగటం మంచిది బాస్" లంబా ధైర్యంచేసి అన్నాడు. "ఇంపాజిబుల్ అని ఇందాకే అన్నాను." ఆర్ష ఆ మాట అనంగానే పెదవికదిపే ధైర్యం ఎవరూ చేయలేక పోయారు. "కురైపతీ! నీవింక వెళ్ళవచ్చు, ఈ కేసు కావాలని పోట్లాడి మరీ చేతిలోకితీసుకున్నావు! కాని కొద్దోగొప్పో నెగ్గకపోగా అలజడి, అల్లరి సృష్టించడం జరిగింది. పదిమందికాళ్ళూ వకదనిమీదకి కేంద్రీకరించి ఉండగా ఆ పనిచేయటం అసాధ్యం. ఇదేదో మరొకరికి అప్పగించి నేను చూసుకుంటాను. నీవిక వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకో." ఆర్ష అనంగానే ఇంకేమిచెప్పి లాభంలేదన్న సంగతి బాగాతెలుసు కాబట్టి కురైపతి వినయంగా పలాంచేసి తన రూమ్ కి వెళ్ళటానికి వెనుతిరిగి నాలుగు అడుగులు వేశాడు. ఆర్ష చూపుడు వేలు అందుబాటులో వున్న ఓ స్విచ్చి మీదకి వెళ్ళింది. అంతే....! కురైపతి మెడమీద ఏదో చురుక్కున గుచ్చుకున్నట్టు అయింది. అబ్బా అంటూనే దబ్ మంటూ నేలకూలాడు. కురైపతి ఈ కేసు విషయంలో చాలా అలసిపోయాడు. అతనికి శాశ్వత విశ్రాంతి అవసరం. అతనికి విశ్రాంతి కలుగజేశాను. అతని దేహాన్ని తీసుకెళ్ళి పిడికెడు బూడిదచేసి పుణ్యంకోసం ఆ బూడిదను కృష్ణ, గోదావరి గంగ మొదలైన నదులలో కలపండి." ఆర్ ష్ ఆజ్ఞఅయిన మరుక్షణం ఇరువురు వచ్చి కురైపతి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.