పన్నీటి కెరటాలు 9

By | October 22, 2022
telugu stories kathalu sahithi పన్నీటి కెరటాలు 9 'లెస్సపలికితివి పలకరో అయ్య పలుకు నీ పలుకు చిలక పలుకు. మాట కొండదేవర మాట. అస్సో అస్సు ఇస్సో ఇస్సు" బెన్ హర్ సినిమాలో రధాల చప్పుడులాగా తనూ అరిచాడు వర్ధనరావు. వీళ్ళ స్వరానికి ఆ గదిలో వున్నవాళ్ళు లేచి బైటికి వచ్చారు. ఆ గదిలో వున్నది ముగ్గురు మగవాళ్ళు. తీరుబడిగా పేక ఆడుతున్నారు. ఆట మంచి రసపట్టులో ఉండగా వీళ్ళ అరుపులు వినిపించాయి. వాళ్ళ ముగ్గురిలో ఒకతనికి చచ్చే చిరాకు, అదే పాళ్ళలో చచ్చే కోపం. తను గెలుస్తాను అనుకున్న సమయంలో వీళ్ళ అరుపులు, ఆ వెంటనే ఎదుటివాడికి జోకర్ రావటంతో ఆట పూర్తికావటంతో అతనికి తుస్సున కోపం వచ్చింది. తలుపులు బార్లా తీసుకుని రయ్యిన ఇవతలికి వచ్చాడు వాడు. "అహో ఏం మొహం....?" అన్నాడు వర్ధనరావు. "దీపం బుడ్డిలా వెలిగిపోతున్నది" వెంటనే అన్నాడు అహోబిలం. "నా ముఖమేమోగాని మీ మొహాలు మాత్రం పొగచూరిన గొట్టాలలాగా ఉన్నాయి. పోండి పోండి. మీరు వాకిట్లోకి తగలడ్డారు, అక్కడ నా ఆట తగలడింది" అంటూ కయ్యిమన్నాడు అతను. "ఏంది దొర అట్టంటవు! కొండదేవరలం మేము. మా నోటంట పలుకు మాలచ్చి పలుకు. మా వాక్కు దేమొడి వాక్కు...." అహోబిలం సాంతం మాట పూర్తిచేయకముందే అతను నానా మాటలు అన్నాడు. "మీరు కొండదేవరలా! జిడ్డు మొఖాలు మీరూను. పొట్టలో పొడిస్తే అక్షరం ముక్క బయటికిరాదు. మీరు జాతకాలు చెపుతారా! చెప్పండిరా చెప్పండి దేభ్యం మొహాలు...." అని అతనంటుంటే__ 'ఊరుకోరా కామేశం, నీకు ఆవేశం తప్ప మరేమీలేదు. మాకేమీ చెప్పక్కరలేదు. పొండి అంటే పోలా" అంటూ రామేశం అనేవాడు శాంతంగా సర్దబోయాడు. 'నీకేంరా, వరసగా మూడాటలు గెలిచావు. నా డబ్బులు పోయింది గాక మీ ముఖాలకి బుడ్డి కూడా కొనివ్వాలి. రామేశ్వరం వెళ్ళినా శనేశ్వరం తప్పదని మీ పేరు అదే కాబట్టి అన్నింటిలోనూ చెయ్యి తిరిగిన

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.