శుభోదయం 3

By | August 11, 2022
telugu stories kathalu sahithi శుభోదయం 3 అప్పుడే లోపలికి వచ్చిన డాక్టరుని "డాక్టర్! ఇప్పుడు రేఖ వంట్లో మరేం లేదు కదా?" ఆదుర్దాగా అడిగింది రాధాదేవి. "షాక్, భయం వాళ్ళ నర్వ్ వీక్ అయి డీలా పడింది. అంతేకాక ...." ఒక్కక్షణం ఆగి చాలా నెమ్మదిగా ...."వజీనా బాగా దెబ్బతింది. మాములు కావడానికి కొన్ని రోజులు పట్టవచ్చు......మిగతా రక్కులు, కొరుకులు అవి త్వరలోనే మానిపోతాయి.....ఇంకా ఒకటి రెండు రోజులు యిక్కడ వుంటే త్వరగా మానిపోతాయి.....ఇంకా ఒకటి రెండు రోజులు యిక్కడే వుంటే త్వరగా కోలుకునే అవకాశం వుంటుంది" ఇంజక్షన్ యిస్తూ చెప్పాడు డాక్టర్. డాక్టర్ వెళ్ళాక 'అంటీ మీరు వచ్చాక పోయిన శక్తి కొద్దిగా వచ్చింది అంటీ, థాంక్స్ అంటీ.....మీ మాటలతో నాకు జీవం వచ్చింది ...." నీర్సంగా అంది. "థాంక్స్ ఏమిటమ్మా....నేనేం చేశానని....శ్యామ్ నీ గురించి ఎంత బాధపడుతున్నాడో ....యిప్పుడు వద్దు రేఖ కోలుకున్నాక వెళ్దాం అంటే, కాదు అని బలవంతంగా వచ్చాడు. రావడం మంచిదే అయింది. చూడమ్మా రేఖా! నీవు చక్కగా భోజనం చేసి హాయిగా రెస్టు తీసుకో. పుస్తకాలు చదువుకో. రెండు రోజులలో బాగయిపోతావు. మరేం దిగులు వద్దు. మరి నేను వెళ్ళనా. ఉదయం ఏ పని కాలేదు. ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టే వచ్చేశాను. మళ్ళీ రేపు వస్తాను. ఏం, పద శ్యామ్ వెడదాం....." రాధాదేవి రేఖ జుత్తు నిమిరి నవ్వుతూ అంది. శ్యామ్ సంకోచంగా రేఖ దగ్గిర నిలబడి "రేఖ .... ఐయామ్ యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ వెల్ విషర్ అన్నమాట మరిచిపోకు. నీవు త్వరగా రికవర్ అనాలి. కాలేజికి మాములుగా రావాలి..... నీ మొహంలో మళ్ళీ బాధ కనపడకూడదు. ....ప్రామిస్ ...." అన్నాడు. "యా ప్రామిస్" అంది రేఖ నవ్వి . కాని ఆ నవ్వులో జీవం లేదు. రేఖ మీద అత్యాచారానికి పట్టణం అంతా కదిలిపోయింది. ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులు భయంతో గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకున్నారు. అన్ని కాలేజీలలో హైస్కూళ్లలో విద్యార్ధినులు పెద్ద అలజడి లేవదీసి వీధిలో గుంపులుగా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.